با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://namayande.com/rss
RSS صفحه اصلی https://namayande.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
اقتصاد https://namayande.com/rss/pl/36
پارلمان شهری https://namayande.com/rss/pl/38
فرهنگ و جامعه https://namayande.com/rss/pl/39
یادداشت https://namayande.com/rss/pl/10
چند رسانه‌ای https://namayande.com/rss/pl/41
پربازدید https://namayande.com/rss/pl/55
تیتر1 صفحه اول https://namayande.com/rss/pl/1
مجلس امید و انتظار https://namayande.com/rss/pl/56
فراکسیون‌ها https://namayande.com/rss/pl/8
صحن علنی و کمیسیون‌ها https://namayande.com/rss/pl/7
تیتر2 صفحه اول https://namayande.com/rss/pl/2
RSS سرویس آدرس RSS
مجلس https://namayande.com/rss/tp/2
پارلمان شهری https://namayande.com/rss/tp/113
فرهنگ https://namayande.com/rss/tp/3
اقتصاد https://namayande.com/rss/tp/110
سیاست https://namayande.com/rss/tp/8
جامعه https://namayande.com/rss/tp/7
بین‌الملل https://namayande.com/rss/tp/5
چندرسانه‌ای https://namayande.com/rss/tp/4
«نماینده کاغذی» https://namayande.com/rss/tp/115